Bối cảnh của quy hoạch và quản lý các loại hình dịch vụ công cộng ở đô thị

2.3.     BỐI CẢNH CỦA QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ CÔNG CỘNG ở ĐÔ THỊ Việc quy hoạch và quản lý các loại hình dịch vụ công cộng ở đô thị chỉ có thể có hiệu quả trên cơ... Read More

Vai trò của nhà nước trong quá trình chuyển hướng và cải cách các dịch vụ ở đô thị

Như vậy các cuộc cách mạng để giành dật trong thương mại, trong khoa học công nghệ đang diễn ra gay gắt trên toàn thế giới. Ngày nay cộng đồng thế giói đang đứng trước những vấn đề có tính... Read More