Quản lý sử dụng và khai thác các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật ở đô thị

*          Gác tổ chức, cá nhân đang quản lý, sử dụng các công trình có chất thải độc hại gây ô nhiễm môi trường đô thị phải có biện pháp xử lý làm sạch trước khi thải ra công trình... Read More