Sau bao cái tốt ấy sau bao cái sự chân thành ấy và sau bao cái tự nguyện ấy

Sau bao cái tốt ấy … sau bao cái sự chân thành ấy … và sau bao cái tự nguyện ấy! Đó là sự ngu dại vạn lần ngu dại ?
Nhưg vẫn luôn tin, một ai đó lấy đi của bạn một cái gì thì sẽ có người khác sẽ trả lại cho bạn một cái khác … và sự chân thành với một ai đó dường chỉ xảy ra ở một thời điểm nhất định. Đã làm một người tốt và trao hết sự chân thành vốn có của mình liệu sự thông minh còn hiện hữu ở trong đó?!? ?
#5tinggg ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *