MỪNG SINH NHẬT TRANG CÙNG VUI XƯỚNG HỌA Phát triển sân chơi rèn kiến thức

MỪNG SINH NHẬT TRANG
***************************
CÙNG VUI XƯỚNG HỌA
( Phát triển sân chơi rèn kiến thức
Giao lưu ý tưởng luyện văn chương )
PHÁT Tâm điểm bút rạng thi đường
TRIỂN góp ngôn từ đẹp bốn phương
SÂN luyến khơi hoài , tô nét phượng
CHƠI phong phú , bạn dõi am tường
RÈN xây phẩm chất thành bia tượng
KIẾN tạo tinh thần đượm sắc hương
THỨC giữ mùa đông, dìu hợp xướng
GIAO lưu Ý tưởng luyện văn chương
Truc Mai Thanh 131118
——————
Họa
CÙNG VUI XƯỚNG HỌA
( Phát triển sân chơi rèn kiến thức
Giao lưu ý tưởng luyện văn chương )
PHÁT nhanh thể loại Luật thơ Đường
TRIỂN vọng thành công khắp mọi phương
SÂN rộng bày ra bao biến tướng
CHƠI nhiều tích lại những tinh tường
RÈN câu trong sáng lần theo hướng
KIẾN chữ đẹp hay tỏa ngát hương
THỨC nghĩ tứ ra càng thấy sướng
GIAO LƯU Ý TƯỞNG LUYỆN VĂN CHƯƠNG
Lê Trường Hưởng
_____________________
DỆT ÁNG THƠ ĐƯỜNG
(PT họa góp vui cùng Truc Mai Thanh và bạn hữu)
PHÁT huy trí tuệ dệt thơ đường
TRIỂN vượt cao tầm tỏa khắp phương
SÂN đẹp tô đều, sâu chất lượng
CHƠI hay viết khéo, hiểu thêm tường
RÈN hoài luận đối vời hơn trượng
KIẾN mãi niêm vần tỏa sắc hương
THỨC tỉnh vườn hoa đầy ấn tượng
GIAO LƯU Ý TƯỞNG LUYỆN VĂN CHƯƠNG
Tg Phạm Đức Tranh 14/11/18
MỪNG SINH NHẬT TRANG THƠ
“ Phát triển sân chơi rèn trí thức
Giao lưu ý tưởng luyện văn chương “ ( Bài hoạ )
PHÁT trang khoả bút rạng thơ đường
TRIỂN mạnh bài đăng khắp chốn phương
SÂN mãi là nơi người trí tuệ
CHƠI hoài ở chốn kẻ tinh tường
RÈN tâm xướng hoạ tươi màu sắc
KIẾN dạ giao hoà đượm ngát hương
THỨC tạc lời hay rèn đạo nghĩa
GIAO LƯU Ý TƯỞNG LUYỆN VĂN CHƯƠNG .
Viet Vu – HN – 14/11/2018
————————
PHÁT TRIỂN SÂN CHƠI RÈN KIẾN THỨC
GIAO LƯU Ý TƯỞNG LUYỆN VĂN CHƯƠNG
Phát câu ái nghĩa tự nhau tường
Triển khởi tâm ngôn gửi bốn phương
Sân hận thêm chi lòng cứ vướng
Chơi thơ nhạc phú để am tường
Rèn tâm thỏa sức tăng dung lượng
Kiến thức nâng cao dể toả tường
Thức tỉnh tâm khai vô vạn tướng
Giao lưu ý tưởng luyện văn chương
Dung Le Van
Anh cũng hoạ vui cùng em gái nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *