Danh mục dành cho thứ 5 Củ đậu 15k Măng cụt lẻ 55k 100k 2kg Roi an phước ngọt lẻ 55k 100k 2kg Từ 3kg còn 45k Cam sành hàm yên lẻ 25k 220k 10kg Sầu ri 6 cả quả 110k Cơm sầu 380k Dứa 10k 80k 10 quả Dưa lê 100k 3kg Lẻ 35 Xoài lép 100k 3kg Lẻ 35 Dưa kim cô nương sale còn 40k Dừa thái lẻ 25k 230k 10 quả Gà ta 150k kg làm sạch

Danh mục dành cho thứ 5
Củ đậu 15k
Măng cụt lẻ 55k. 100k/2kg
Roi an phước ngọt lẻ 55k. 100k/2kg. Từ 3kg còn 45k
Cam sành hàm yên lẻ 25k. 220k/10kg
Sầu ri 6 cả quả 110k. Cơm sầu 380k
Dứa 10k. 80k/10 quả
Dưa lê 100k/3kg. Lẻ 35
Xoài lép 100k/3kg. Lẻ 35
Dưa kim cô nương sale còn 40k
Dừa thái lẻ 25k. 230k/10 quả
Gà ta 150k/kg làm sạch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *